உங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உடனடியாக வேண்டுமா? அல்லது அரச வேலைவாய்ப்பிற்காக காத்திருக்கின்றீர்களா?

உங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உடனடியாக வேண்டுமா? அல்லது அரச வேலைவாய்ப்பிற்காக காத்திருக்கின்றீர்களா?

நீங்கள் Dialog அல்லது Hutch அல்லது Airtel பாவனையாளராயின்..
REG <இடைவெளி> JOBS என டைப் செய்து 77010 க்கு SMS அனுப்புங்கள்.

நீங்கள் Etisalat பாவனையாளராயின்..
REG <இடைவெளி> WORKS என டைப் செய்து 4499 க்கு SMS அனுப்புங்கள்.

நீங்கள் Mobitel பாவனையாளராயின்..
REG <இடைவெளி> JOBSLK என டைப் செய்து 2244 க்கு SMS அனுப்புங்கள்.

Are you waiting for Government / Private Job ?
Get Job Alerts from your Mobile.

Hutch / Dialog / Airtel Users
Type REG JOBS and send it to 77010.

Etisalat Users
Type REG WORKS and send it to 4499.

Mobitel Users
Type REG JOBSLK and send it to 2244.